φιλόξεινος

in φ

COMPOUND: φιλόξεινος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘loving strangers, hospitable’
ETYMOLOGY: adj. root φίλο- (φίλος, -η, -ον) ‘loving (; beloved)’’ + noun root ξειν- (ξεῖνος, ου) ‘guest-friend’’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. VI, 121; VIII, 576; IX, 176; XIII, 202
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. pl., nom. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (left-headed)
CLASSIFICATION: subordinate  (A-argument) –  tatpuruṣa (A-governing)
NOTES: