φυγοπτόλεμος

in φ

COMPOUND: φυγοπτόλεμος, -ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘shunning war, cowardly’
ETYMOLOGY: verbal root φυγ- (φεύγω) ‘flee’ + noun root πτόλεμ- (πτόλεμος) ‘war’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. 14, 213
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: poet. for Φυγοπόλεμος