Φυλομέδουσα

in φ

COMPOUND: Φυλομέδουσα, -ας
CATEGORIZATION: N [N+V]
MEANING: ‘Philomedousa’, anthropon.
ETIMOLOGY: φῦλον (φύω) ‘race, tribe, or class’ + μέδων, μέδουσα, μέδον (pres. part. of μέδω) ‘ruler, lord, master’
OCCURRENCE: Il. VII, 10
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: wife of Arithoüs