φύλοπις

in φ

COMPOUND: φύλοπις, -ιδος
CATEGORIZATION: N (N+N+Suf.) or (N+N)
MEANING: ‘battle-cry, din of battle’
ETYMOLOGY: φῦλο-ν, τό, (φύω) ‘race, tribe, or class’ + ὄψ, ὀπός ‘voice’ +  suf. -ις, -ιδος ? or ὄπις , -ιδος ‘vengeance’ 
OCCURRENCE Il. V, 379, 496; VI, 1, 105;  XI, 213, 278; XIII, 635, 789; XVI, 208, 256, 677; XVIII, 171, 242; XIX, 158, 221; Od. XI, 314; XVI, 268
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., gen. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: