χαλκεοθώραξ

in χ

COMPOUND: χαλκεοθώραξ, -ακος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘with brazen breastplate’
ETYMOLOGY: adj. stem χαλκεο- (χάλκεος) ‘of bronze’ + noun θώραξ ‘breastplate’
OCCURRENCE: Il. IV, 448; VIII, 62
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: