χαλκεόφωνος

in χ

COMPOUND: χαλκεόφωνος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with voice of brass’
ETYMOLOGY: adj. stem χαλκεο- (χάλκεος) ‘of copper or bronze’ + noun root φων- (φωνή) ‘sound, tone, prop., the sound of the voice’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. V, 785.
CASE: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: