ἄσχετος

in α

COMPOUND: ἄσχετος, -ον, also ἀάσχετος
CATEGORIZATION: A [α+V+Suf]
MEANING: ‘not to be checked, ungovernable’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal root σχε- (σχεῖν, ἐχω) ‘check’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. V, 892; XXIV, 708; Od. II, 85, 303; III, 104; XX, 19
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. n. sg., voc. m. sg., nom. m. pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek. In Il. ἀάσχετος, perhaps with reduplication of ἀ- privativum