ἀγάστονος

in α

COMPOUND: ἀγάστονος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘much groaning’
ETYMOLOGY: adv./adj. root ἀγα- (ἄγαν) ‘very much’ + verbal root στον- (στένω) ‘moan, sigh, groan’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XII, 97
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative –  karmadhāraya
NOTES: