Ἀγήνωρ

in α

COMPOUND: Ἀγήνωρ, -ορος
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: ‘Agenor’
ETYMOLOGY:  verbal root ἀγ- (ἄγω) ‘lead, carry’ + noun root ἠνορ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + noun suf. -ωρ
OCCURRENCE: Il. XI, 59; XII, 93; XIII, 598; XIV, 425; XX, 474; XXI, 545, 579, 595, 600
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.,  gen. sg., dat. sg., acc. sg.,
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing) if ἀγ- < ἄγω
NOTES: the second member is not a free word in Greek; s. ἀγήνωρ