ἀγακλυτός

in α

COMPOUND: ἀγακλυτός, -όν
CATEGORIZATION: A [Adv+A]
MEANING: ‘very glorious, famous’
ETYMOLOGY: adv./adj. root  ἀγα- (ἄγαν) ‘very much’ + κλυτός, -ή,- όν ‘renowned, glorious’
OCCURRENCE: Il. VI, 436; Od. III, 388, 428; VII, 3, 46; VIII, 502; XIV, 237; XXI, 295; XXIV, 103
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., acc. m. pl., acc. n. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: s. ἀγακλειτός