Ἀγαμέμνων

in α

COMPOUND: Ἀγαμέμνων, –ονος
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘Agamemnon’
ETYMOLOGY: adv./adj. root ἀγα- (ἄγαν) very’ + verbal root μέδ- (μέδομαι) ‘to be minded’ or μέν- (μένω) ‘stand fast’ + noun suf. -μων, -μονος
OCCURRENCE: Il. I, 24, 90, 94, 102, 130, 172, 203. 285, 318, 335, 355, 378, 411, 442, 506; II, 6, 9, 18, 21, 100, 107, 185, 221, 224, 243, 254, 362, 369, 402, 411, 434, 441, 477, 576, 612, 772; III, 81, 118, 178, 193, 267, 455; V, 38, 537, 552; VI, 33; 53, 63, VII, 57, 107, 162, 176, 230, 312, 314, 322, 373, 383, 405, 470; VIII, 78, 218, 261, 278; IX, 13, 62, 96, 114, 163, 178, 226, 253, 260, 263, 269, 315, 331, 368, 386, 388, 439, 672, 677, 697; X, 3, 9, 42, 64, 86, 103, 119, 233; XI, 91, 99, 107, 126, 153, 158, 177, 187, 202, 216, 219, 231, 238, 246, 251, 254, 284, 661, 766; XIII, 112; XIV, 22, 29, 41, 64, 103, 134, 137, 380; XVI, 26, 58, 72; XVIII, 111, 257, 445; XIX, 146, 172, 184, 199, 241, 249; XXIII, 36, 38, 49, 155, 161, 296, 486, 887, 895; XXIV, 654; 687; Od. III, 143, 156, 164, 234, 248; IV, 584; VIII, 77; XI, 168, 387; 397; XIII, 383; XIV, 70, 117, 495; XXIV, 20, 102, 121, 186.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: