ἀγανόφρων

in α

COMPOUND: ἀγανόφρων, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘gentle of mood’
ETYMOLOGY: adj. stem ἀγανο- (ἀγανός, -ή, -όν) ‘mild, gentle’ + noun root -φρο- (φρήν, φρενός) ‘midriff, heart, mind’ + adj. suf. -ων
OCCURRENCE: Il. XX, 467
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: s. ἀγανοφροσύνη