ἀγαπήνωρ

in α

COMPOUND: ἀγαπήνωρ, –ορος
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘loving manliness, manly’
ETYMOLOGY: verbal root/stem ἀγάπ(α)- (ἀγαπά(ζ)ω)love, be fond of‘ + noun root *ήνορ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + noun suf. –ωρ
OCCURRENCE: Il. VIII, 114; XXIII, 113, 124; Od. VII, 170
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.,  gen. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: the second member is not a free word in Greek