ἀγκυλομήτης

in α

COMPOUND: ἀγκυλομήτης, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘crooked of counsel’
ETYMOLOGY: adj. stem ἀγκυλο- (ἀγκύλος, -η, -ον) ‘crooked’ +noun root μήτ- (μῆτις) ‘counsel’ + noun suf. -ης, -ου
OCCURRENCE: Il. II, 205, 319; IV, 59; IX, 37; XII, 450; XVI, 431; XVIII, 293; Od. XXI, 415
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg, gen. m. sg., 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: epith. of Cronos