ἀγκυλοχείλης

in α

COMPOUND: ἀγκυλοχείλης, -ου
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with hooked beak’
ETYMOLOGY: adj. stem ἀγκυλο- (ἀγκύλος, -η, -ον) ‘crooked, curved’ + noun root  χείλ- (χεῖλος, -εος) ‘lip, beak’ + suf. -ης, -ου
OCCURRENCE: Il. XVI, 428; Od. XIX, 538; XXII, 302
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: