ἀγκυλότοξος

in α

COMPOUND: ἀγκυλότοξος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with crooked bow’
ETYMOLOGY: adj. stem ἀγκύλο- (ἀγκύλος, –η, –ον) ‘crooked, curved’ + noun root τοξ- (τόξον) ‘bow’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 848; X, 428
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: epith. of Paeon people