ἀγχιβαθής

in α

COMPOUND: ἀγχιβαθής, -ές
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘deep inshore’ 
ETYMOLOGY: ἀγχι- (ἄγχι) ‘near’ + noun stem βαθ-ες (βάθος, -εος) ‘depth or height’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. V, 413
CASE: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: