ἀδάμαστος

in α

COMPOUND: ἀδάμαστος, –ον
CATEGORIZATION: A [α+V+Suf]
MEANING: ‘unsubdued, inflexible’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal root δαμα- (δαμάω, δαμάζω) ‘subdue, conquer’+ adj. suf. -στος, -ον 
OCCURRENCE: Il. IX, 158
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek