ἀεθλοφόρος

in α

COMPOUND: ἀ(ε)θλοφόρος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘bearing away the prize, victorious’
ETYMOLOGY: noun stem ἀεθλο- (ἄεθλον) ‘prize’ + verbal root φορ- (φέρω) + adj. suf. -ος, -ον 
OCCURRENCE: Il. IX, 124, 266; XI, 699; XXII, 22, 162
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m sg., nom. m. pl., acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinative (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: