ἀεικέλιος

in α

COMPOUND: ἀεικέλιος, (-η,) -ον
CATEGORIZATION: A [α+V+Suf]
MEANING: ‘unseemly, shameful’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal stem εικε- (ἔοικα) ‘to be like, look like, seem’ + adj. suf. –λιος, –λιον
OCCURRENCE: Il. XIV, 84; Od. VI, 242; IX, 503; XIII, 402; XIV, 32; XVII, 357; XIX, 341; XX, 259; XXIV, 228
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg., gen. f. sg., dat. f. (target gender) sg., acc. m. sg., acc. f. sg., acc. n. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: poet. form of ἀεικής, ές. ἀ- privativum is not a free word in Greek