ἀελλόπος

in α

COMPOUND: ἀελλόπος, –ποδος
CATEGORIZATION: A [N+N]
MEANING:storm-footed, storm-swift
ETYMOLOGY: noun root ἄελλ- (ἄελλα, Ep. ἀέλλη) stormy wind, whirlwind‘ + πο(ύ)ς, ποδός ‘foot’
OCCURRENCE: Il. VIII, 409; XXIV, 77, 159
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: there is -ο- as a linking element