ἀερσίπους

in α

COMPOUND: ἀερσίπους, -ποδος
CATEGORIZATION: A [V+N]
MEANING: ‘high-stepping’
ETYMOLOGY: verb root ἀερσι- (ἀείρω) ‘lift’ + πούς, ποδός ‘foot’
OCCURRENCE: Il. XXIII, 475
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: linking element -σι-