ἀθάνατος

in α

COMPOUND: ἀθάνατος, -ον, also -η, -ον
CATEGORIZATION: A [α+N+Suf]
MEANING: ‘undying, immortal’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + noun stem θάνατ- (θάνατος) ‘death’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 265, 398. 503, 520, 525, 530; II, 14, 31, 49, 68, 306, 447, 741, 814; III, 158, 298, 308; V, 130, 186, 342, 360, 380, 407, 442, 828, 882; VI, 108, 128, 140, 259; VII, 32, 102, 130, 447; VIII, 456, 539; IX, 110, 459; X, 404, 441, 463; XI, 2, 60; XII, 9, 242, 323; XIII, 8, 19, 525, 818; XIV, 177, 199, 434; XV, 50, 73, 85, 96, 107, 122, 144; XVI, 154, 449, 704; XVII, 78, 444, 476; XVIII, 86, 116, 186, 366, 370, 420; XIX, 2, 22; XX, 64, 123, 235, 292, 314, 334, 347, 367; XXI, 2, 267, 298, 380, 500, 513; XXII, 366; XXIII, 207, 277, 546, 788; XXIV, 32, 61, 91, 107, 114, 135, 426, 464, 693; Od. I, 31, 67, 79, 201, 420; II, 432; III, 2, 47, 242, 246, 333, 346, 468; V, 2, 73, 80, 136, 209, 213, 218, 357, 447; VI, 203, 309; VII, 5, 94, 199, 209, 257; VIII, 14, 174, 225, 343, 348, 352; IX, 107; X, 2, 75; XI, 133, 250, 313, 602; XII, 117, 118, 302, 344, 370, 376, 385; XIII, 112, 128; XIV, 53, 119, 178, 421; XV, 35, 173, 251, 414; XVI, 187, 265; XVII, 149, 601; XVIII, 112, 176, 252; XIX, 125, 593; XXI, 14, 37, 365; XXIII, 280, 336; XXIV, 47, 55, 64, 198, 371, 444, 447 
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. f. sg., nom. f. (target gender) sg., nom. n. sg., gen. m. sg., acc. m. sg., acc. f. sg., nom. m. du., nom. m. pl., gen. m. pl., dat. m. pl., dat. f. pl., acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek