ἀθέμιστος

in α

COMPOUND: ἀθέμιστος, –ον
CATEGORIZATION: A [α+N+Suf]
MEANING: ‘unlawful’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + noun stem θεμιστ- (θέμις, θεμιστος) ‘hat which is laid down or established’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IX, 63; Od. IX, 106; XVII, 363 
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m. pl., gen. m. pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek; s. also ἀθεμίστιος