ἀθεμίστιος

in α

COMPOUND: ἀθεμίστιος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+N+Suf]
MEANING: ‘lawless, godless’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + noun stem θεμιστ- (θέμις, θεμιστος) ‘hat which is laid down or established’ +  adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Od IX, 189, 428; XVIII, 141; XX, 287
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek; s. also ἀθέμιστος