ἀθηρηλοιγός

in α

COMPOUND: ἀθηρηλοιγός, -ου 
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘consumer of chaff, winnowing-fan’
ETYMOLOGY:  ἀθήρ, έρος ‘awn’ + η + λοιγός, -ου ‘ruin, havoc’
OCCURRENCE: Od. XI, 128; XXIII, 275
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg. 
HEADEDNESS: endocentric  (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) –  tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: prob.  linking element -η-