ἀκαλαρρείτης

in α

COMPOUND: ἀκαλαρρείτης, -ου
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘soft-flowing’ (epith. of Ocean)
ETYMOLOGY: ἀκαλ- (ἀκαλός, ή, όν) ‘peaceful, still’ + verbal root ῥέε- (*rew- *ru-, ῥέω) ‘flow’ + nom. suf. -της, -ου
OCCURRENCE: Il. VII, 422; Od. XIX, 434
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: -(α)ρ- reduplication in the second element