ἀκηδέστως

in α

COMPOUND:ἀκηδέστως
CATEGORIZATION: Adv [Part+V+Suf]
MEANING: ‘without care for others’, ‘ruthlessly’
ETIMOLOGY: ἀ- privativum + verbal root κηδ- (κήδω) ‘trouble, distress’, ‘to be concerned, to care for’ + adv. suf. -τως
OCCURRENCE: Il. VI 60; XXII, 465
CASE/GENDER/NUMBER: – 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: adv. derived from the adj. ἀκήδεστος (see ἀκήδεστος)