ἀκηράσιος

in α

COMPOUND: ἀκηράσιος, –ον
CATEGORIZATION: A [Part+V+Suf]
MEANING: ‘untouched, unmixed’
ETIMOLOGY: ἀ- privativum + verbal root *κηρ (κεράννυμι) ‘mixed’ + adj. suf. –σιος, –ον
OCCURRENCE: Od. IX, 205
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: controllare suffisso