ἀκοίτης

in α

COMPOUND: ἀκοίτης, ου 
CATEGORIZATION: N [α+N+Suf]
MEANING: ‘bedfellow, husband’
ETIMOLOGY: ἀ- copulativum + κοῖτ-ος, κοίτ-η (κεῖμαι) ‘bedstead, marriage-bed‘ +  noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. XV, 91; Od. V, 120; XXI, 88;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ἀ- copulativum is not a free word in Greek