ἀκομιστίη

in α

COMPOUND: ἀκομιστἰη, -ης, ep. form for ἀκομιστία
CATEGORIZATION: N [Part+V+Suf]
MEANING: ‘lack of tending or care’
ETIMOLOGY: ἀ- privativum + verb root κομισ- (κομίζω) ‘take care of; carry, convey;’ + noun suf. -τία
OCCURRENCE: Od. XXI, 284
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: