ἀκριτόμυθος

in α

COMPOUND: ἀκριτόμυθος, ον
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING:confusedly babbling, hard of discernment
ETYMOLOGY: ἄκριτος, -ον ‘undistinguishable, confused’ + μῦθ-ος, , ‘word, speech
OCCURRENCE: Il. II, 246; Od. XIX, 560
CASE/GENDER/NUMBER: nom m. pl., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: