ἀκροπόρος

in α

COMPOUND: ἀκροπόρος, ον,
CATEGORIZATION: A (A+V+Suf)
MEANING: ‘boring through, piercing with the point’
ETIMOLOGY: ἄκρο-ς, α, ον ‘at the farthest point or end, hence topmost, highest’ + verbal root πορ- (πείρω) ‘pierce, run through’ + adj. suf. -ος, ον
OCCURRENCE: Od. III, 463
CASE: acc. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative (karmadharaya)
NOTES: