ἀκρόκομος

in α

COMPOUND: ἀκρόκομος, ον
CATEGORIZATION: A (A + N + Suf)
MEANING: with hair on crown
ETIMOLOGY: ἄκρος ‘highest’ + κόμη ‘hair’ + adj. ending -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IV, 533
CASE: nom. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: possessive (bahuvrihi) or determinative (karmadharaya)
NOTES: