Ἀκρόνεως

in α

COMPOUND: Ἀκρόνεως, -ω
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘Acroneus’
ETYMOLOGY: ἄκρο-ς, -α, -ον ‘at the farthest point or end, hence topmost, highest’ + noun root νε- (ναῦς, νηός/νεός) ‘ship’ + noun suf. -ως
OCCURRENCE: Od. VIII, 111
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (N-complement) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: