ἀκόρητος

in α

COMPOUND: ἀκόρητος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+A]
MEANING: ‘insatiate, unsated’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal adj. κόρητος (κορέννυμι) ‘that can be satiate‘
OCCURRENCE: Il. VII, 117; XII, 335; XIII, 621, 639; XIV, 479; XX, 2;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg., acc. m. du., nom. m. pl., voc. m. pl., 
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: