Ἀλέξανδρος

in α

COMPOUND: Ἀλέξανδρος, -ου
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: ‘defending men’
ETYMOLOGY: verbal root ἀλέξ- (ἀλέξω) ‘protect, defend’ + root stem ἀνδρ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. III, 16, 27, 30, 37, 58, 136, 253, 281, 329, 346, 366, 390, 403, 450, 452; V, 62; VII, 2, 374, 388, 389, 400; VIII, 82; XI, 124, 369, 505, 581; XIII, 766, 774; XXII, 115, XXIV, 28, 763.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: