ἀλίαστος

in α

COMPOUND: ἀλίαστος, -ον
CATEGORIZATION:  A [α+V+Suf]
MEANING: ‘not to be turned aside, unabating’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal base *λιασ- < aor. ἐλιάσθην (λιάζομαι ‘bend, incline’) + verb. adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. II, 797; XII, 471; XIV, 57; XVI, 296; XX, 31; XXIV, 549, 760.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg., acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: