Ἀλκίνοος

in α

COMPOUND: Ἀλκίνοος, -ου
CATEGORIZATION: N [N/V+N+Suf]
MEANING: ‘Alchinous’
ETIMOLOGY: noun/verbal root ἀλκ- (ἀλκή, ἀλέξω) ‘defence, defend’ + ι + noun root νο- (νόος, -ου) ‘mind’ – noun suf. -ος, -ο
OCCURRENCE: Od. VI, 12, 17, 140, 196, 213, 299, 302; VII, 178, 185, 208, 231, 298, 308, 332, 346; VIII, 2, 4, 8, 13, 25, 56, 59, 94, 118, 130, 132, 143, 235, 256, 370, 381, 385, 401, 418, 419, 421, 423, 464, 469, 533; XI, 346, 347, 355, 362, 378; XIII, 3, 16, 20, 23, 24, 37, 38, 62, 64, 171
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg , gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADED: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument), tatpuruṣa (V-governing)