Ἀλκιμέδων

in α

COMPOUND: Ἀλκιμέδων, -οντος
CATEGORIZATION: N [N/V+V+Suf]
MEANING: ‘Alcimedon, a hero, father of Phialo’
ETYMOLOGY: noun/verbal root ἀλκ- (ἀλκή, ἀλέξω) ‘defence, defend’ + ι + verbal root μέδ- (μέδω) ‘protect, rule over‘ + m. noun suf. -ων, -οντος
OCCURRENCE: Il. XVII, 467, 475, 481, 500, 501
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., voc. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: