ἀλλόθροος

in α

COMPOUND: ἀλλόθροος, ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘speaking a strange tongue’
ETIMOLOGY: ἄλλος, η, ο ‘another’ + θρόος, ου (θρέομαι) ‘noise (as of many voices)’ +  adj. suf. -ος, ον
OCCURRENCE: Od. III, 302; XIV, 43; XV, 453;
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl., gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: