Ἀλύβας

in α

COMPOUND: Ἀλύβας, -αντος 
CATEGORIZATION: N [V+V]
MEANING: ‘feigned name of a place, with a play upon ἀλάομαι ‘Wanderley’
ETIMOLOGY: Ἀλύ- (ἀλάομαι) ‘wander’ + βας- (βαίνω) ‘walk’
OCCURRENCE: Od. XXIV, 304.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: