ἀμβροσίη

in α

COMPOUND: ἀμβροσίη, -ης ion. for ἀμβροσία
CATEGORIZATION: N [α+N+Suf]
MEANING: ‘elixir of life’, as used by gods for food
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + *μ(< β)ρο- (βροτός) ‘mortal man’ + nom. suf. -σίη
OCCURRENCE: Il. VIII, 434; XIV, 170; XVIII, 268; XIX, 38, 347, 353; Od. IX, 359, 404, XII, 63
CASE/GENDER/NUMBER: gen. sg., dat. f. pl.; acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: