ἀμιτροχίτωνες

in α

COMPOUND: ἀμιτροχίτωνες, ων
CATEGORIZATION: N [A+N]
MEANING: ‘wearing no μίτρη (q.v.) with the χιτών’
ETIMOLOGY: ἀμιτρο- (ἄμιτρος, -ον) ‘without head-band or girdle’ + χίτωνες (χῐτών, -ῶνος) ‘a man’s tunic’
OCCURRENCE: Il. XVI, 419
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: epith. of Lycian warriors; the first member is a compound itself