ἀμφίβασις

in α

COMPOUND: ἀμφίβασις , εως
CATEGORIZATION: N (P+N)
MEANING: ‘a going round, encompassing’
ETIMOLOGY: ἀμφί ‘on both sides’ + βάσις, εως, ἡ, (βαίνω) ‘stepping, step’
OCCURRENCE: Il. V, 623
CASE: acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: possessive (bahuvrihi) ?
NOTES: