ἀμφίβροτος

in α

COMPOUND: ἀμφίβροτος, -η, -ον (also -ος, -ον)
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘covering the whole man’
ETYMOLOGY: ἀμφί ‘on both sides’ + βροτός ‘mortal man’ + adj. suf. -ος, -η, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 389; XI, 32; XII, 402
CASE: acc. f. sg., gen. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: subordinate (tatpuruṣa), preposition governing
NOTES: