ἀμφίγυος

in α

COMPOUND: ἀμφίγυος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘sharpened on both sides
ETYMOLOGY: ἀμφί- ‘on both sides’ + ἀμφί ‘on both sides’ + noun/verbal root γυς (< ie *gū-s zero grade of *gēu-) ‘bend, curve’ + adj suf. -ος, -ον (Cf. Melazzo 1988)
OCCURRENCE: Il. XIII, 147; XIV, 26; XV, 278, 386, 712; XVI, 637; Od. XVI, 474; XXIV, 527
CASE/GENDER/NUMBER: dat. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of ἔγχος ‘sword’. S. ἀμφιγυήεις