ἀμφίκομος

in α

COMPOUND: ἀμφίκομος, -ον
CATEGORIZATION: A/N [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘thick-leafed’
ETYMOLOGY: ἀμφί ‘on both sides’ + noun root κόμ- (κόμη) ‘hair of the head’ but metaph. ‘foliage of trees’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVII, 677
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: