Ἀμφίλοχος

in α

COMPOUND: Ἀμφίλοχος, -ου
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘Anfilokos’ (son of Amphiareus), ‘who lies around’?
ETIMOLOGY: ἀμφί  ‘about, around’ λοχ (λέχομαι) ‘lie down’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Od. XV, 248
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: detrminative-karmadhāraya
NOTES: