ἀμφίρυτος

in α

COMPOUND: ἀμφίρυτος, -η, -ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘flowed around, sea-girt’
ETYMOLOGY: ἀμφί- ‘on both sides, around’ + verbal root ρυ- (*rew- *ru-, ῥέω) ‘flow’ + adj. suf. –τος, -τη, -τον
OCCURRENCE: Od. I, 50, 198; XI, 325; XII, 283;
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: